KOMPLEX VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

2019-03-06 10:13:26 Hírek Kari hírek

Tisztelt Doktorandusz!

A Doktori Képzés hatályos szabályozásának megfelelően (lásd. melléklet) a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola az új, négy éves rendszerű képzésben részt vevő doktoranduszoknak komplex vizsgát szervez. Ennek megfelelően a második éve végén a doktoranduszok mind előmenetelükről, mind tárgyi tudásukról számot adnak.

Az Egészségtudományi Doktori Iskola komplex vizsga szabályainak bemutatása

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Szabályzatának 16. §-a rendelkezik a komplex vizsgáról, amely szerint a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő hallgatók esetében a negyedik szemeszter elfogadásának az is feltételét képezi, hogy a képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. a komplex vizsga sikeres teljesítése feltétele a képzés második két évére történő belépésnek.

A komplex vizsga lebonyolítása

A PhD komplex vizsga az EDHT által felkért és megbízott Komplex Vizsga Bizottság által minősített, nyilvános szóbeli vizsga. A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel („elméleti rész"), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész").

ELMÉLETI RÉSZ

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát.

Minden doktorandusz vizsgát tesz KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS EPIDEMIOLÓGIA témakörből, illetve kutatási programjához kapcsolódó témakörből az alábbiak szerint:

  ÁLTALÁNOS VIZSGATÁRGY PROGRAMSPECIFIKUS VIZSGATÁRGY
1. program /    PR-1 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető
  Epidemiológia/Kutatásmódszertan  Egészség gazdaságtan/Egészségszociológia
2. program /  PR-2 KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Verzár Zsófia programvezető
  Epidemiológia/Kutatásmódszertan  Kardiovaszkuláris betegségek
3. program /  PR-3 MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Kránicz János programvezető
  Epidemiológia/Kutatásmódszertan  Fizioterápia alapjai
4. program /  PR-4 PERINATÁLIS  EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető
  Epidemiológia/Kutatásmódszertan  Az újszülöttkori adaptáció
5. program /  PR-5 REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Bódis József programvezető
  Epidemiológia/Kutatásmódszertan  Reprodukciós endokrinológia
6. program /  PR-6 ONKOLÓGIA –EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Kiss István programvezető
  Epidemiológia/Kutatásmódszertan  Klinikai Onkológia
7. program /  PR-7 SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Rétsági Erzsébet programvezető Dr. Ács Pongrác társprogramvezető
Epidemiológia/Kutatásmódszertan Sport- és egészségtudomány
8. program /  PR-8 ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁPLÁKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA és HIDRATÁCIÓ Prof. Dr. Figler Mária programvezető
  Epidemiológia/Kutatásmódszertan  Dietetika
 

A PhD komplex vizsga elméleti részének egyik tárgyából való vizsga alól a doktorandusz kérelmére tekintettel, az EDHT egyedi megítélés alapján felmentést adhat azon doktoranduszoknak, akik

  • a) az illető tárgyból akár sikeres PhD-szigorlatot, vagy azzal egyenértékűnek ítélt vizsgát tettek,
  • b) a gradualis képzésben az illető tárgyat legalább négy szemeszteren át oktatták,
  • c) az illető tárgyból könyvet/tankönyvet írtak.

A kérelmeket kérjük elektronikus úton, doktoriiskola@etk.pte.hu emailcímen, aláírt szkennelt dokumentum formájában benyújtani.

DISSZERTÁCIÓS RÉSZ

A komplex vizsga második részében a vizsgázó szóbeli előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a PhD-képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. A disszertációs rész értékeléséhez a vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor a disszertáció alapját képező, a témavezető által aláírásával jóváhagyott dolgozatot kötelesek beadni, az alábbi ajánlott felosztás alapján: bevezetés, vizsgálati anyag és módszer, várható eredmények. A komplex vizsgát három héttel a komplex vizsga előtt nyilvánossá kell tenni.

Mentesség iránti kérelmek benyújtásának határideje

2019. március 17. (vasárnap)

Vizsgára jelentkezés határideje II. vizsgatárgy megjelölésével és Komplex vizsga dolgozat (Kutatási beszámoló és terv a témavezető által aláírt formában) leadása/beküldése

2019. április 26. (péntek) 10.00 óra

Komplex vizsga dolgozat (Kutatási beszámoló és terv a témavezető által aláírt formában) hiánypótlásának határideje legkésőbb

2019. május 10. (péntek) 10.00 óra

A komplex vizsga időpontjai:

2019. május 29. szerda 9.00-13.00 2019. június 6. csütörtök 9.00-13.00 2019. június 14. péntek 9.00-13.00

Utóvizsga várható időpontja

2019. augusztus 22. csütörtök 9.00-13.00

A Komplex Vizsga Bizottság

A Komplex Vizsga Bizottság elnökből és két tagból áll, amelyet a Doktori Iskola javaslatára a EDHT hoz létre. Az elnök a Kar szakmailag illetékes egyetemi tanára, a tagok egyike nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban az Egyetemmel. A Komplex Vizsga Bizottságban nem vehet részt a doktorandusz témavezetője vagy olyan személy, akitől az ügy tárgyilagos bírálata nem várható el. A Komplex Vizsga Bizottság összetételét a jelölttel közölni kell. A Komplex Vizsga Bizottság összetételével szemben a jelölt 8 napon belül - kizárólag elfogultság vagy összeférhetetlenség esetén – az EDHT-nál írásban kifogást emelhet. A Komplex Vizsga Bizottság a működésével kapcsolatos minden kérdésben zárt ülésen, nyílt szavazással, szavazat-többséggel dönt; az elnök utoljára szavaz; csak "igennel", vagy "nemmel" lehet szavazni. A komplex vizsga akkor folytatható le, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van.

A komplex vizsga értékelése

A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti.

A vizsgára való jelentkezés elmulasztása, illetve a vizsga sikertelensége

A komplex vizsgateljesítményt a bizottság tagjai részenként és egyénenként 1-5 fokozatú skálán pontozzák. A vizsga eredményes, ha a jelölt pontszáma eléri a megszerezhető pontok 60%- át. A komplex vizsga minősítése ennek megfelelően megfelelt vagy nem megfelelt.

Az eredményt közvetlenül komplex vizsga után ki kell hirdetni. A komplex vizsga eredményét a bizottság jegyzőkönyvben rögzíti, a komplex vizsgáról bizonyítványt állít ki.

A vizsgára vonatkozó részletes tájékoztatást mellékeltben küldjük.

Jó felkészülést, sikeres vizsgát kíván a Doktori Iskola!