Doktori (Ph.D.) komplex vizsga tájékoztató 2019-2020. II félév

2020. MÁRCIUS 5. Hírek Kari hírek

Tisztelt Doktorandusz!

 

A Doktori Képzés hatályos szabályozásának megfelelően (lásd. melléklet) a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola az új, négy éves rendszerű képzésben részt vevő doktoranduszoknak komplex vizsgát szervez.

Ennek megfelelően IV. félév végén minden doktorandusz hallgatónak számot kell adnia elő-menetéről valamint tárgyi tudásáról.


Az Egészségtudományi Doktori Iskola komplex vizsga szabályainak bemutatása

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Szabályzatának 16. §-a rendelkezik a komplex vizsgáról, amely szerint a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő hallgatók esetében a negyedik szemeszter elfogadásának az is feltételét képezi, hogy a képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga sikeres teljesítése feltétele a képzés második két évére történő belépésnek.

 

A komplex vizsga lebonyolítása

A PhD komplex vizsga az EDHT által felkért és megbízott Komplex Vizsga Bizottság által minősített, nyilvános szóbeli vizsga. A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel („elméleti rész"), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész").

 

ELMÉLETI RÉSZ

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát.

Minden doktorandusz vizsgát tesz KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS EPIDEMIOLÓGIA témakörből, illetve kutatási programjához kapcsolódó témakörből az alábbiak szerint:

 

ÁLTALÁNOS VIZSGATÁRGY

PROGRAMSPECIFIKUS

VIZSGATÁRGY

1.

program

/    PR-1

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI

Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Egészség gazdaságtan/

Egészségszociológia

2.

program

/ PR-2

KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Dr. Verzár Zsófia programvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Kardiovaszkuláris betegségek

3.

program

/PR-3

MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Prof. Dr. Kránicz János programvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Fizioterápia alapjai

4.

program

/ PR-4

PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Az újszülöttkori adaptáció

5.

program

/ PR-5

REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Prof. Dr. Bódis József programvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Reprodukciós endokrinológia

6.

program

/ PR-6

ONKOLÓGIA –EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Prof. Dr. Kiss István programvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Klinikai Onkológia

7.

program

/ PR-7

SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Dr. Rétsági Erzsébet programvezető Dr. Ács Pongrác társprogramvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Sport- és egészségtudomány

8.

program

/ PR-8

ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁPLÁKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA és HIDRATÁCIÓ

Prof. Dr. Figler Mária programvezető

 

Epidemiológia/Kutatásmódszertan

Dietetika

 

A PhD komplex vizsga elméleti részének egyik tárgyból való vizsga alól a doktorandusz kérelmére tekintettel, az EDHT egyedi megítélés alapján felmentést adhat azon doktoranduszoknak, akik

a.) az illető tárgyból akár sikeres PhD-szigorlatot, vagy azzal egyenértékűnek ítélt vizsgát tettek,

b.) a graduális képzésben az illető tárgyat legalább négy szemeszteren át oktatták,

c.) az illető tárgyból könyvet/tankönyvet írt.

 

DISSZERTÁCIÓS RÉSZ

A komplex vizsga második részében a vizsgázó szóbeli előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a PhD-képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. A disszertációs rész értékeléséhez a vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor a disszertáció alapját képező, a témavezető által aláírásával jóváhagyott dolgozatot kötelesek beadni, az alábbi ajánlott felosztás alapján: bevezetés, vizsgálati anyag és módszer, várható eredmények. A komplex vizsgát három héttel a komplex vizsga előtt nyilvánossá kell tenni.

A kérelmeket és a dolgozatot elektronikus úton, doktoriiskola@etk.pte.hu email címen, aláírt szkennelt dokumentum formájában kérjük benyújtani.

 

- Mentesség iránti kérelmek benyújtásának valamint

- Vizsgára jelentkezési kérelem II. vizsgatárgy megjelölésével és

- Komplex vizsga dolgozat (Kutatási beszámoló és terv a témavezető által aláírt formában) leadásának határideje:  

2020. április 16. (csütörtök)

 

A komplex vizsga várható időpontjai:
2020. május 28. (csütörtök) 9.00
2020. június 4. (csütörtök) 9.00
2020. június 11. csütörtök) 9.00

 

Utóvizsga várható időpontja:
2020. augusztus 28. (péntek) 9.00

 

 A Komplex Vizsga Bizottság

A Komplex Vizsga Bizottság elnökből és két tagból áll, amelyet a Doktori Iskola javaslatára a EDHT hoz létre. Az elnök a Kar szakmailag illetékes egyetemi tanára, a tagok egyike nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban az Egyetemmel. A Komplex Vizsga Bizottságban nem vehet részt a doktorandusz témavezetője vagy olyan személy, akitől az ügy tárgyilagos bírálata nem várható el. A Komplex Vizsga Bizottság összetételét a jelölttel közölni kell. A Komplex Vizsga Bizottság összetételével szemben a jelölt 8 napon belül - kizárólag elfogultság vagy összeférhetetlenség esetén – az EDHT-nál írásban kifogást emelhet.

A Komplex Vizsga Bizottság a működésével kapcsolatos minden kérdésben zárt ülésen, nyílt szavazással, szavazat-többséggel dönt; az elnök utoljára szavaz; csak "igennel", vagy "nemmel" lehet szavazni. A komplex vizsga akkor folytatható le, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van.

 

A komplex vizsga értékelése

A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti.

A komplex vizsgateljesítményt a bizottság tagjai részenként és egyénenként 1-5 fokozatú skálán pontozzák. A vizsga eredményes, ha a jelölt pontszáma eléri a megszerezhető pontok 60%- át. A komplex vizsga minősítése ennek megfelelően megfelelt vagy nem megfelelt.

Az eredményt közvetlenül komplex vizsga után ki kell hirdetni. A komplex vizsga eredményét a bizottság jegyzőkönyvben rögzíti, a komplex vizsgáról bizonyítványt állít ki.

A vizsgára való jelentkezés elmulasztása, illetve a vizsga sikertensége

Ha a tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezt követően megkezdő doktorandusz a komplex vizsgára jelentkezést elmulasztja, a vizsgán nem jelenik meg, illetve adott szemeszteren belüli utóvizsgája sikertelen, a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján hallgatói jogviszonya megszűnik.

 

Jó felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!

 

Egészségtudományi Doktori Iskola